Indkomne forslag

Til behandling under punkt 6 på generalforsamlingen, er der indkommet følgernde forslag:

Til sekretariatet for grundejerforeningen


Forslag til vedtægternes standard dagsordens punkt om Indkomne forslag:

Ændringsforslag til vejledende bestemmelser – subsidiært konsekvensrettelse heraf.

I den vejledende bestemmelse §4 er angivet en sætning: ” Knallert – og cykelkørsel samt ridning på diget er strengt forbudt (jf Digelagets bestemmelser)”

Jeg foreslår, at hele sætningen udtages af Grundejerforeningens vejledende bestemmelser, da det i Vedtægternes § 2; områdedefinitionen, præciseres at området Elkenøre Strand Grundejerforening omfatter alene er ”sommerhusområdet”.
Diget er ikke udlagt til sommerhusområde, hvorfor Grundejerforeningens bestemmelser ikke kan omfatte diget. Alene af den grund bør den sætning udtages af bestemmelserne.

Såfremt generalforsamlingen fastholder bestemmelsen imod bedre vidende, skal jeg subsidiært foreslå at ”cykelkørsel” udtages af sætningen, således det alene er knallertkørsel og ridning, der er strengt forbudt.

Jeg finder det som borger i Guldborgsund Kommune stærkt problematisk at en Grundejerforening jeg er medlem af ikke retter sig efter kommunalbestyrelsens demokratiske beslutninger – herunder vedtagne regulativer om færdsel. Det er ikke demokratisk ordentligt at se det som valgfrit om man retter sig efter kommunalbestyrelsens beslutninger - på samme vis som det heller ikke er valgfrit om en færdselslov skal overholdes. En færdselslov gælder også private fælles veje – det anerkender alle - det samme bør gøre sig gældende for regulativer for adfærd eller færdsel vedtaget af en enig kommunalbestyrelse.

Jeg skal anmode om kvittering for modtagelsen af forslaget indenfor tidsfristen.

Med venlig hilsen

Søren Bonde Hansen
Elkenøre Øvej 38
4872 Idestrup


Modtaget 7. maj 2019 kl. 17:58
Kvittering for modtagelse sendt til afsender af forslaget den 7. maj 2019 kl.: 19:30

Forslag 2:


Etablering af område, hvor der kan spilles Basketball
På pladsen på Elkenøre Ø-vej, hvor der kan spilles bold og Petanque, ønskes etableret et område, hvor der kan spilles Basketball.

Forslagsstilleren anslår udgiften til at være ca. 13.000 til 15.000 kr. hvis der skal være et anlæg af samme standard som i institutioner.

Der ønskes en beslutning af, om det er noget bestyrelsen skal arbejde videre med.
Forslaget er stillet af grundejeren Gøgevænget 13.

Forslag 3:


Afvigelse af vedtægternes bestemmelse om valg til bestyrelse.

I vedtægterne fremgår det af § 6: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår 2, respektive 3 af medlemmerne efter tur. Genvalg kan finde sted.

I 2019 skal der således vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Årsagen til at bestyrelsen ønsker en afvigelse er: at Arne af helbredsmæssige årsager udtræder af bestyrelsen med virkning fra generalforsamlingen 2019. Det vil betyde at en suppleant skal træde ind i bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen, og der vil således kun være en suppkeant det næste år.

Fordelen ved at afvige fra vedtægterne og vælge 3 bestyrelsesmedlemmer, i stedet for 2, vil være at Bestyrelsen er fuldtallig fra dag 1.


Forslaget er fremsat af bestyrelsen.

Design by Bruun